Výzva k podání návrhů příspěvků/panelů/poster prezentací na konferenci

Otázky národní identity a nezávislosti

(Evoluce významu nacionalismu, státnosti, národní identity, svobody a autonomie 100 let od ukončení První světové války – Česko, Polsko a Irsko)

Univerzita Hradec Králové, 25.-27. října 2018

Rádi bychom Vás vyzvali k podávání návrhů na individuální příspěvky/panely/poster prezentace pro konferenci ‘Narratives of Independence‘.

V květnu loňského roku byla obnovena iniciativa ‚Vlajka pro republiku‘, v rámci které se městští zastupitelé v Mnichově Hradišti rozhodli posílit u svých občanů pocit národního cítění a obnovit tak důvěru ve stát. Přestože byla tato iniciativa dobře míněná, nedostatečné definování cíle, kterého touto akcí iniciátoři chtěli dosáhnout, spolu s omezenou publicitou mělo za následek poměrně omezenou odezvu na akci, a to jak na úrovni cílové skupiny občanů, tak u zastupitelů ostatních měst Středočeského kraje. Tato událost nicméně poukazuje na přesvědčení, že je v dnešní době potřeba posilovat povědomí o hodnotách podílejících se na utváření národního cítění a sebeurčení. Toto přesvědčení sílí obzvláště v souvislosti s ožehavými otázkami kladenými v diskuzi týkající se budoucnosti evropského prostoru a soužití v něm – a to ať již v souvislosti s Brexitem či uprchlickou krizí v Evropě. Tato diskuze pak neprobíhá pouze na úrovni politické, ale podobné otázky tvoří podstatu nejednoho kulturního počinu.

Debata na toto téma v kontextu oslav stého výročí irského boje za nezávislost potvrdila, jak důležitou roli porozumění problematice státnosti a povědomí o stavu národního cítění hrají při určování či formování budoucnosti státu. V očekávání oslav zmíněného výročí projevili totiž mnozí lidé obavy nad možným zneužitím této příležitosti určitými jedinci či politickými stranami k prosazování svých vlastních specifických cílů – k čemuž mělo dojít právě i prostřednictvím manipulace diskurzu zprostředkovávajícího/zachycujícího danou událost, jak na politické, tak umělecké úrovni.

Pierre Kende tvrdí, že v dnešní době může jakákoliv legitimita moci spočívat jedině na principu suverenity a sebeurčení. Toto mínění, ztělesněné v moderní irské identitě, převažovalo v Evropě od roku 1918, kdy vznikla řada států, které svoji existenci ospravedlňovaly právě ve vztahu k právu na sebeurčení, prosazovaným americkým prezidentem Wilsonem. Konference si klade za cíl diskutovat charakter státnosti daný společně sdílenými hodnotami, historickými zkušenostmi, či osudy osob, které se o utváření státnosti zasadily, a to především v souvislosti s diskurzem týkajícím se těchto aspektů.

Navrhované příspěvky/panely/postery by se měly zabývat především následujícími tématy:

  • Co tvoří v dnešní době podstatu státnosti, kdo je vnímán jako její reprezentant, a co ji symbolizuje?
  • Jaký vliv mají na utváření státnosti a suverenity skutečné či vnímané hranice? Jakým způsobem tyto hranice působí na identitu a nezávislost?
  • Jakým způsobem působí populární kultura na utváření/proměny pojetí identity nezávislosti, či autonomie?
  • Jakým způsobem literatura/kultura konfrontuje pojetí národní identity ve vztahu k výročí samostatnosti Česka, Irska, Polska?
  • Jak jsou historické události, co měly vliv na národní identitu, spojeny s hodnotami jako jsou svoboda a demokracie, které stály za zrodem samostatného Irska, Československa, a Polska?
  • Vliv změny forem ideologií na výchovu státotvorných elit.

Přestože se konference zaměřuje na kulturní/jazykovou analýzu výše uvedené problematiky, vítány budou i příspěvky zabývající se politickými či sociologickými aspekty. Akce je určena především etablovaným akademickým pracovníkům, ale přijímány budou i příspěvky akademiků v počáteční fázi profesní kariéry či studentů doktorského studia.

Hlavním jazykem konference je angličtina, ale příspěvky/panely/poster prezentace v českém jazyce či polštině jsou taktéž vítány. Formát prezentací je 20 minut přednes + 10 minut na otázky/diskuzi.

Návrhy příspěvků v délce 200 slov, a krátký medailonek, ve formátu .doc/.docx zasílejte na e-mailovou adresu: narrativesofindependence@gmail.com, a to do 20.9.2018. Vyrozumění o přijetí návrhu bude rozesíláno 1.10.2018. Vybrané příspěvky budou následně vydány knižní formou, a organizátoři již nyní přijímají vyjádření zájmu o účasti na publikaci.

Konferenční poplatek: 1 000 Kč (snížená sazba 500 Kč pro PhD studenty)

Za organizační tým,

Dr. Michaela Marková, Univerzita Hradec Králové

Dr. hab. Leszek Drong, Slezská Univerzita v Katovicích

Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close